Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นผู้บุกรุกที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง กรณีพบเห็นผู้บุกรุกที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมา…
มิถุนายน 18, 2021

ประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อ…
มิถุนายน 15, 2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564…
มิถุนายน 10, 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
มิถุนายน 04, 2021

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ขอปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ขอปรับปรุงครั้งที่ 1)…
มิถุนายน 02, 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่...…
พฤษภาคม 20, 2021

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤษภาคม 11, 2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564…
พฤษภาคม 10, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (ว…
มิถุนายน 17, 2021

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา) ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเ…
มิถุนายน 02, 2021

โครงการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดโรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดโรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันแล…
พฤษภาคม 21, 2021

โครงการฝึกอบรมเพิ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
เมษายน 09, 2021

โครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผล…
เมษายน 05, 2021

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศู…
มีนาคม 31, 2021

โครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ป…
มีนาคม 26, 2021

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ…
มีนาคม 24, 2021

โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว…
มีนาคม 24, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 400,000 บาท)
พฤษภาคม 24, 2021

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพัสดุ อบต.พังงู เลขที่ 236 หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพัสดุ อบต.พังงู เลขที่ 236 หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 360,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 360,000 บาท)
พฤษภาคม 21, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าบ่อขยะตำบลพังงู หมู่ที่ 7

ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าบ่อขยะตำบลพังงู บ้านเรืองขัย หมู่ที่ 7 (วงเงินงบประมาณ 47,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 47,000 บาท)
พฤษภาคม 17, 2021

ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ 11

ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 337,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 337,000 บาท)
เมษายน 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 42,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 41,000 บาท)
เมษายน 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 498,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 498,000 บาท)…
เมษายน 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 437,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 200,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้444
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4813
mod_vvisit_counterเดือนนี้11267
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23380
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด212943

We have: 4 guests online
IP ของคุณ: 34.236.187.155
 , 
วันที่ 20 มิ.ย. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.