Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 01, 2021

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่...…
มีนาคม 17, 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
มีนาคม 02, 2021

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู อำเภ…
มีนาคม 01, 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีง…
มีนาคม 01, 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่...…
มีนาคม 01, 2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564…
กุมภาพันธ์ 08, 2021

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ…
กุมภาพันธ์ 02, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ผล…
เมษายน 05, 2021

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศู…
มีนาคม 31, 2021

โครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแก้ปัญหาเด็กพร่องทางโภชนาการอ้วน-ผอม ป…
มีนาคม 26, 2021

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ…
มีนาคม 24, 2021

โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว…
มีนาคม 24, 2021

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเว…
มีนาคม 23, 2021

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ…
มีนาคม 19, 2021

โครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการครอบครัวสดใส ใส่ใจไอโอดีน ประจำปีงบประ…
มีนาคม 18, 2021

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหนอง…
มีนาคม 17, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 437,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 200,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 483,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 483,000 บาท)
มีนาคม 26, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-09 สายบ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 - เรืองชัย ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-09สายบ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 - เรืองชัย ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,905,090.61 บาท)…
มีนาคม 22, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-08 สายบ้านม่วง หมู่ที่ 8 - หนองหญ้ารังกา ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-08สายบ้านม่วง หมู่ที่ 8 - หนองหญ้ารังกา ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,461,428.84 บาท)…
มีนาคม 22, 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-11 สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 - บ้านโยธา ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-11สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 - บ้านโยธา ตำบลพังงู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,579,000 บาท)…
มีนาคม 10, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-11 หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-11 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 1,790,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,579,000 บาท)…
มีนาคม 09, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-08 หมู่ที่ 8

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-08 บ้านม่วง หมู่ที่ 8 - หนองหญ้ารังกา ตำบลพังงู (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 5,461,428.84 บาท)…
มีนาคม 04, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้379
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้524
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2910
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้4117
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14354
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด169858

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 3.236.82.241
 , 
วันที่ 11 เม.ย. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.