Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตองค์การบริหารส่วนต…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.พังงู ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564ยื่นแบบ : มกรา…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1…
พฤศจิกายน 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563…
พฤศจิกายน 05, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)…
พฤศจิกายน 05, 2020

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 30, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 09, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
สิงหาคม 27, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก จังหวัดเลย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย จังหวังหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณ…
สิงหาคม 21, 2020

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ช…
สิงหาคม 21, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2…
สิงหาคม 13, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1…
สิงหาคม 05, 2020

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับโรงเรียนบ้านเรืองชัย จัดโครงกา…
กรกฏาคม 31, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้…
กรกฏาคม 15, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายแยกพังซ่อนเรืองชัย-หนองซำ (ช่วงสวนนางกาญจนา มีผล-หนองซำ) หมู่ที่ 15

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายแยกพังซ่อนเรืองชัย-หนองซำ (ช่วงสวนนางกาญจนา มีผล-หนองซำ) บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 88,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 88,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายสะพานห้วยขุดฮอก-วัดโนนไผ่แก้ว หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 71,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 71,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 48,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 48,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากถนนใหญ่-ที่นานายอภิสิทธิ์ อย่างสวย หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากถนนใหญ่-ที่นานายอภิสิทธิ์ อย่างสวย (ช่วง ทช1017-ที่บ้านนายจีรพันธ์ ผสมศรี) บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค (ช่วงบ้านนายดอน ดีที่สุด-หนองปะโค) บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 205,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 205,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางระวิวรรณ โสนางาม-สามแยกไปบ้านเรืองชัย หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางระวิวรรณ โสนางาม-สามแยกไปบ้านเรืองชัย (ช่วงที่นานายสมพร ปัญจะสีลา) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายรัตนะ โสภัย-สามแยกไปบ้านเรืองชัย หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายรัตนะ โสภัย-สามแยกไปบ้านเรืองชัย บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 82,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 82,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายฉวี งามดี-วัดปู่แก้วเนรมิตร หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายฉวี งามดี-วัดปู่แก้วเนรมิตร (ช่วงที่นานายฉวี งามดี-ที่นานายโสพรรณ บัวจันทร์) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้369
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1289
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1593
mod_vvisit_counterเดือนนี้979
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11888
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด115156

We have: 2 guests online
IP ของคุณ: 3.236.156.32
 , 
วันที่ 04 ธ.ค. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.