Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เวล…
กรกฏาคม 10, 2020

ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ตำบลพังงู ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น.ณ…
กรกฏาคม 10, 2020

มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.พังงู

อบต.พังงู ขอร่วมเป็นหน่วยงานในการประหยัดพลังงาน "มาตรการประหยัดพลังงาน"…
มิถุนายน 08, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563…
มิถุนายน 05, 2020

"หยุด เผาป่ามารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่าและอากาศบริสุทธิ์"

อบต.พังงู ขอร่วมเป็นหน่วยงานในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก..."หยุด เผาป่ามารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่…
มิถุนายน 05, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563…
มิถุนายน 04, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กอ…
มิถุนายน 24, 2020

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำ…
มิถุนายน 18, 2020

โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ตำบลพังงู ป…
พฤษภาคม 19, 2020

โครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท…
พฤษภาคม 12, 2020

โครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเ…
เมษายน 10, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้…
มีนาคม 25, 2020

โครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดอาหารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดอาหารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภ…
มีนาคม 06, 2020

โครงการมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โครงการมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำ…
กุมภาพันธ์ 07, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 497,000 บาท)
พฤษภาคม 20, 2020

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ตำบลพังงู หมู่ที่ 1, 2, 5-13, 8 และหมู่ที่ 10 (จำนวน 5 สาย)

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ตำบลพังงู หมู่ที่ 1, 2, 5-13, 8 และหมู่ที่ 10 (จำนวน 5 สาย) (วงเงินงบประมาณ 498,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 498,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 21, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บ้านนาดี 236 หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บ้านนาดี 236 หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 480,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 20, 2020

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนางสมร และช่วงบ้านนายพรชัย)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนางสมร และช่วงบ้านนายพรชัย) (วงเงินงบประมาณ 474,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 474,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 20, 2020

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านนายธนวัฒน์ และช่วงบ้านนายวิชัย)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านนายธนวัฒน์ และช่วงบ้านนายวิชัย) (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 20, 2020

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บ้านนาดี 236 หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บ้านนาดี 236 หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 100,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 19, 2020

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงบ้านนางละออง-บ้านนางคำมาย)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงบ้านนางละออง-บ้านนางคำมาย) (วงเงินงบประมาณ 451,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 451,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 19, 2020

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านพังงู หมู่ที่ 14 (ช่วงบ้านนางโสภา และช่วงบ้านนางโสดา)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านพังงู หมู่ที่ 14 (ช่วงบ้านนางโสภา และช่วงบ้านนางโสดา) (วงเงินงบประมาณ 477,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 477,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 18, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้990
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1241
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1345
mod_vvisit_counterเดือนนี้3328
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7206
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด79546

We have: 15 guests online
IP ของคุณ: 3.236.59.63
 , 
วันที่ 14 ก.ค. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.