Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตองค์การบริหารส่วนต…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.พังงู ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564ยื่นแบบ : มกรา…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการ…
พฤศจิกายน 16, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1…
พฤศจิกายน 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563…
พฤศจิกายน 05, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)…
พฤศจิกายน 05, 2020

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 30, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเ…
ธันวาคม 25, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเ…
ธันวาคม 03, 2020

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
สิงหาคม 27, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก จังหวัดเลย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย จังหวังหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณ…
สิงหาคม 21, 2020

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ช…
สิงหาคม 21, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2…
สิงหาคม 13, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1…
สิงหาคม 05, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายใน ศพด.อบต.พังงู หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายใน ศพด.อบต.พังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 340,000 บาท)
ธันวาคม 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางเส้นรอบหนองพังงู หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางเส้นรอบหนองพังงู บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 123,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 123,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ 2 ซอยหลัง รพ.สต. จากบ้านนางรัชนี-บ้านนางจิ๋ม หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ช่วงที่ 2 ซอยหลัง รพ.สต. จากบ้านนางรัชนี-บ้านนางจิ๋ม บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 60,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายทัด ภูผานิล-บ้านนายฉลาด พันพินิจ หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายทัด ภูผานิล-บ้านนายฉลาด พันพินิจ บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 148,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 148,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากถนน ทล 2350 (หนองหาน-กุมภวาปี)-ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จากถนน ทล 2350 (หนองหาน-กุมภวาปี)-ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางพรชนก คำมูล-บ้านนางพิสมัย เชิญชม หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนางพรชนก คำมูล-บ้านนางพิสมัย เชิญชม บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 45,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 45,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายที่นานายไกรวิทย์-นานางคำมูล หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายที่นานายไกรวิทย์-นานางคำมูล บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 238,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 238,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางปราณี-บ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนางปราณี-บ้านนางดอกไม้ บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 37,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 37,000 บาท)…
ธันวาคม 09, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้482
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1098
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3166
mod_vvisit_counterเดือนนี้7179
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8208
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด129564

We have: 4 guests online
IP ของคุณ: 18.204.42.98
 , 
วันที่ 19 ม.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.