Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563…
ตุลาคม 07, 2020

ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 01, 2020

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ปีงบประมาณ 2564) ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 01, 2020

ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

อบต.พังงู ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวั…
กันยายน 01, 2020

[แก้ไข] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

[แก้ไข] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป…
สิงหาคม 17, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ รายชื่อผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ประสบภัย (อัคคี…
สิงหาคม 11, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2…
สิงหาคม 13, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1…
สิงหาคม 05, 2020

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับโรงเรียนบ้านเรืองชัย จัดโครงกา…
กรกฏาคม 31, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้…
กรกฏาคม 15, 2020

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กอ…
มิถุนายน 24, 2020

โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในตำบลพังงู ประจำ…
มิถุนายน 18, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 50,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 50,000 บาท)
กันยายน 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)…
กันยายน 18, 2020

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)
กันยายน 18, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 70,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 70,000 บาท)
กันยายน 09, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)…
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 600,000 บาท)…
สิงหาคม 26, 2020

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 620,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 600,000 บาท)
สิงหาคม 19, 2020

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 930,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)
สิงหาคม 19, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้898
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1692
mod_vvisit_counterเดือนนี้4785
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด101525

We have: 2 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 18.210.11.249
 , 
วันที่ 25 ต.ค. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.