Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  …
กรกฏาคม 10, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชื่อเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (www.pungngoo.go.th)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชื่อเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (www.pungngoo.go.th) ดาวน์โหลดห…
กรกฏาคม 03, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการให้บริการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการให้บริการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์กา…
กรกฏาคม 03, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล ขององค์การบริหา…
กรกฏาคม 03, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาล ขององค์การบริหา…
กรกฏาคม 03, 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำป…
กรกฏาคม 03, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้…
มิถุนายน 14, 2019

โครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งท…
มิถุนายน 10, 2019

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม…
มิถุนายน 07, 2019

โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังง…
มิถุนายน 06, 2019

โครงการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมประชาคมเคลื่อนที่ในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบท…
มิถุนายน 05, 2019

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ…
มิถุนายน 03, 2019

ปลัด อบต., คณะบริหาร, ข้าราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนา…
พฤษภาคม 31, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 19, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,845,007.42 บาท)…
มิถุนายน 04, 2019

ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขาวัว หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 105,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 105,000 บาท)
พฤษภาคม 16, 2019

ราคากลางโครงการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

ราคากลางโครงการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 497,000 บาท)
พฤษภาคม 13, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายทางสายบ้านพังซ่อน-เรืองชัย (ช่วงที่นานางอัมพร)) (วงเงินงบประมาณ 349,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 333,000 บาท)…
เมษายน 05, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)) (วงเงินงบประมาณ 196,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 180,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)) (วงเงินงบประมาณ 450,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน) (วงเงินงบประมาณ 207,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 191,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้167
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว401
mod_vvisit_counterเดือนนี้801
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2120
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด28699

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 54.198.246.164
 , 
วันที่ 18 ก.ค. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.