Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐาน…
มกราคม 01, 2020

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โห…
ธันวาคม 16, 2019

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563…
พฤศจิกายน 07, 2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 22, 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562…
ตุลาคม 07, 2019

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 01, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้…
มกราคม 11, 2020

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับฝ่ายปกครอง สถานีตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐ จัดโครงการความป…
มกราคม 02, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท…
ธันวาคม 09, 2019

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พังงู ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พังงู ครั้งที่…
พฤศจิกายน 22, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้…
ตุลาคม 30, 2019

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ค…
ตุลาคม 24, 2019

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบปร…
ตุลาคม 21, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (สายบ้านนางแหลมทอง-บ้านนางลำดวน)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (สายบ้านนางแหลมทอง-บ้านนางลำดวน) (วงเงินงบประมาณ 474,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 474,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (จากที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (จากที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค) (วงเงินงบประมาณ 494,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 494,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนางบัวไข-บ้านนางหนูจร)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนางบัวไข-บ้านนางหนูจร) (วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 470,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางวีระพันธ์-บ้านนายอ่อนสี)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางวีระพันธ์-บ้านนายอ่อนสี) (วงเงินงบประมาณ 213,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 213,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายวิเชียร-วัดโพธิ์ชัย)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายวิเชียร-วัดโพธิ์ชัย) (วงเงินงบประมาณ 182,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 182,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายสอน มูลจันทร์-ถนนหนองหานกุมภวาปี)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายสอน  มูลจันทร์-ถนนหนองหานกุมภวาปี) (วงเงินงบประมาณ 416,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 416,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายวสันต์-หนองคำใหญ่)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายวสันต์-หนองคำใหญ่) (วงเงินงบประมาณ 494,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 494,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางวารุณี-บ้านนางสมร)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางวารุณี-บ้านนางสมร) (วงเงินงบประมาณ 237,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 237,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้618
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว484
mod_vvisit_counterเดือนนี้1439
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3956
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด44110

We have: 3 guests online
IP ของคุณ: 18.210.24.208
 , 
วันที่ 18 ม.ค. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.