Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังงู ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังงู - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่…
ธันวาคม 02, 2019

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563…
พฤศจิกายน 07, 2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 22, 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562…
ตุลาคม 07, 2019

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 01, 2019

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส…
ตุลาคม 01, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท…
สิงหาคม 09, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท…
สิงหาคม 06, 2019

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์เอาชนะยาเสพติดในระดับตำบล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.พังงู จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย…
กรกฏาคม 31, 2019

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยองค์การบริหารส…
กรกฏาคม 26, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้…
มิถุนายน 14, 2019

โครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งท…
มิถุนายน 10, 2019

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม…
มิถุนายน 07, 2019

โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังง…
มิถุนายน 06, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 (สายแยกโนนปอบิด-ทุ่งปะโค)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 (สายแยกโนนปอบิด-ทุ่งปะโค) (วงเงินงบประมาณ 497,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 497,000 บาท)…
พฤศจิกายน 11, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงสามแยกศาลปู่ตา)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงสามแยกศาลปู่ตา-ลำห้วยเสียว) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ทล.2350)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงทางแยกทางหลวง 2350-ที่สวนนายอำนาจ) (วงเงินงบประมาณ 498,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 498,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ช่วงที่นานางงาม)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ช่วงที่นานางงาม-ที่นานางแดง) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (ช่วงป่าช้าค้อใหญ่)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (ช่วงป่าช้าค้อใหญ่-ที่นานายเฉลียว) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ที่นานายบุญมี อย่างสวย)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ช่วงที่นานายบุญมี อย่างสวย-ที่นานางดวงจันทร์ พิมพ์โยธา) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงดอนปู่ตา-ที่นานางบุญยัง)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงดอนปู่ตา-ที่นานางบุญยัง) (วงเงินงบประมาณ 493,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 493,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ที่นานายสุรันต์)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่นานายสุรันต์-ที่นานายสันทัด) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้244
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้990
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1376
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1345
mod_vvisit_counterเดือนนี้3463
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7206
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด79681

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 3.236.59.63
 , 
วันที่ 14 ก.ค. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.