Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563…
สิงหาคม 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563…
กรกฏาคม 22, 2020

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เวล…
กรกฏาคม 10, 2020

ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ตำบลพังงู ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น.ณ…
กรกฏาคม 10, 2020

มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.พังงู

อบต.พังงู ขอร่วมเป็นหน่วยงานในการประหยัดพลังงาน "มาตรการประหยัดพลังงาน"…
มิถุนายน 08, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563…
มิถุนายน 05, 2020

"หยุด เผาป่ามารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่าและอากาศบริสุทธิ์"

อบต.พังงู ขอร่วมเป็นหน่วยงานในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก..."หยุด เผาป่ามารักษาธรรมชาติ เพื่อสัตว์ป่…
มิถุนายน 05, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563…
มิถุนายน 04, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท…
กุมภาพันธ์ 06, 2020

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ…
มกราคม 17, 2020

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้…
มกราคม 11, 2020

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับฝ่ายปกครอง สถานีตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐ จัดโครงการความป…
มกราคม 02, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายรัตนะ โสภัย-สามแยกไปบ้านเรืองชัย หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายรัตนะ โสภัย-สามแยกไปบ้านเรืองชัย บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 82,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 82,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายฉวี งามดี-วัดปู่แก้วเนรมิตร หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายฉวี งามดี-วัดปู่แก้วเนรมิตร (ช่วงที่นานายฉวี งามดี-ที่นานายโสพรรณ บัวจันทร์) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางถนนหนองหาน-กุมภวาปี-วัดท่าแฮ่ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางถนนหนองหาน-กุมภวาปี-วัดท่าแฮ่ (ช่วงที่นานายเอื้อน สิงหเดช-ที่นานายเกียรติศักดิ์ รูปสม) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากวัดศรีชมชื่น-บ้านนางบุญมา เพชรนาดี หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากวัดศรีชมชื่น-บ้านนางบุญมา เพชรนาดี (บริเวณเลียบกำแพงวัดศรีชมชื่น) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 102,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 102,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโคกถาวร-วัดป่าหนองคำสี หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านโคกถาวร-วัดป่าหนองคำสี (ช่วงที่สวนนายจันทา จันทรเสนา-ที่สวนนางสมบัติ ห้าวหาญ) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนเกษตร สายนานายเล็ก-นานายจอน หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนเกษตร สายนานายเล็ก-นานายจอน บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 80,000 บาท)
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนางสุขสันต์-วัดบ้านภู่ หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนางสุขสันต์-วัดบ้านภู่ บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 143,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 143,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายธวัชชัย-บ้านนายอมร หาญนาดี หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายธวัชชัย-บ้านนายอมร หาญนาดี บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้228
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้208
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้228
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1593
mod_vvisit_counterเดือนนี้1821
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16614
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด153208

We have: 3 guests online
IP ของคุณ: 44.192.10.166
 , 
วันที่ 08 มี.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.