Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564…
ตุลาคม 08, 2021

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.พังงู เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เรื่…
ตุลาคม 05, 2021

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.พังงู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เรื่…
ตุลาคม 05, 2021

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564…
ตุลาคม 01, 2021

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) เพื่อรับเงินเบี้…
ตุลาคม 01, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

มอบทุนอุปการะเด็กตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชินูปถัมภ์​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ นายพจศกร​ ศรีหาบัติ (พัฒนาการ​อำเภอ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอหนอ…
กันยายน 08, 2021

อบต.พังงู ร่วม กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 8 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วย พ.อ.สมัชญกาญจน์ จันทร์ไทย (หน. กนผ./ขว. กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี…
สิงหาคม 11, 2021

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" สร้างศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19

องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู โดยนายวิศรุต ชัยสว่าง (ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู)…
สิงหาคม 10, 2021

อบต.พังงู ร่วมกับ อสม.ทั้ง 15 หมู่บ้าน ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ กำนันตำบลพังงู และ อสม. ทั้ง 15 หมู่บ้าน ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท แ…
สิงหาคม 02, 2021

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Ce…
กรกฏาคม 25, 2021

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ตามนโยบายโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์…
กรกฏาคม 01, 2021

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) คอกสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ตำบลพังงู

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลพังงู รับมอ…
มิถุนายน 25, 2021

โครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (ว…
มิถุนายน 17, 2021

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา) ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเ…
มิถุนายน 02, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองช่าง 236 หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองช่าง 236 หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 390,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 390,000 บาท)
กันยายน 15, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)…
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 490,000 บาท)
กันยายน 08, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้144
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้264
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้144
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3816
mod_vvisit_counterเดือนนี้11023
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19117
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด286546

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 3.236.218.88
 , 
วันที่ 18 ต.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.