Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
กรกฏาคม 27, 2022

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8/2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8…
กรกฏาคม 18, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2…
กรกฏาคม 11, 2022

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565…
กรกฏาคม 11, 2022

นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565…
กรกฏาคม 01, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
มิถุนายน 30, 2022

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.พังงู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เรื่…
มิถุนายน 28, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านขาวัว ตำบล…
กรกฏาคม 27, 2022

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรการเลี้ยงกบในกระชังบก) ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรก…
กรกฏาคม 12, 2022

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย (หลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย (หลัก…
กรกฏาคม 08, 2022

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โดยนายสุรโชค อย่างสวย (รองนายกองค์การบริหาร…
มิถุนายน 27, 2022

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึ…
มิถุนายน 24, 2022

นายก อบต. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อจัดการมูลฝอยในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โดย นายสุระ วงษ์ดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู) ร่วมกับ กองทุนธนาคาร…
มิถุนายน 24, 2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรหลัก 3RS และการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรหลัก 3RS…
มิถุนายน 10, 2022

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้าวต้มมัด) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครง…
มิถุนายน 10, 2022

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา…
มิถุนายน 09, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูและรั้วศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูและรั้วศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 260,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 259,000 บาท)
สิงหาคม 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) หมู่ที่ 13

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)
สิงหาคม 10, 2022

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลพังงู

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลพังงู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (วงเงินงบประมาณ 97,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 97,000 บาท)…
สิงหาคม 04, 2022

ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 1,120,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,120,000 บาท)…
กรกฏาคม 22, 2022

ราคากลาง โครงการวางระบบน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการวางระบบน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 60,000 บาท)…
มิถุนายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการเกษตร บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (วงเงินงบประมาณ 41,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 41,000 บาท)
มิถุนายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 249,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 249,000 บาท)…
เมษายน 20, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 225,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 225,000 บาท)…
เมษายน 20, 2022

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้405
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5858
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว23996
mod_vvisit_counterเดือนนี้63725
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว66645
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด961455

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 3.229.124.74
 , 
วันที่ 20 ส.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.