Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
มิถุนายน 30, 2022

ประกาศ ผอ.กกต.อบต.พังงู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เรื่…
มิถุนายน 28, 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าใน…
มิถุนายน 16, 2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบ…
มิถุนายน 09, 2022

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โทร. 042-219747 หรือ 1567…
มิถุนายน 08, 2022

กรณีพบเห็นผู้บุกรุกที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นผู้บุกรุกที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่ว…
มิถุนายน 06, 2022

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565…
มิถุนายน 06, 2022

ประกาศ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร…
มิถุนายน 01, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โดยนายสุรโชค อย่างสวย (รองนายกองค์การบริหาร…
มิถุนายน 27, 2022

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึ…
มิถุนายน 24, 2022

นายก อบต. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อจัดการมูลฝอยในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โดย นายสุระ วงษ์ดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู) ร่วมกับ กองทุนธนาคาร…
มิถุนายน 24, 2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรหลัก 3RS และการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรหลัก 3RS…
มิถุนายน 10, 2022

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้าวต้มมัด) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครง…
มิถุนายน 10, 2022

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา…
มิถุนายน 09, 2022

โครงการให้ความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพั…
พฤษภาคม 27, 2022

โครงการการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.256…
พฤษภาคม 20, 2022

โครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเพณีสรงกู่ วัดบ้านภู่ (วัดป่าธรรมมิการาม) ประจำปี 2565 ณ วั…
พฤษภาคม 15, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการเกษตร บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (วงเงินงบประมาณ 41,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 41,000 บาท)
มิถุนายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 249,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 249,000 บาท)…
เมษายน 20, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (วงเงินงบประมาณ 225,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 225,000 บาท)…
เมษายน 20, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 6

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาเปิด-ปิด บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 235,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 235,000 บาท)…
เมษายน 20, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphalt concrete หมู่ที่ 5

ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphalt concrete บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
มีนาคม 29, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเลียบลำห้วยขุดหอก หมู่ที่ 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเลียบลำห้วยขุดหอก บ้านพังงู หมู่ที่ 1 (วงเงินงบประมาณ 233,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 233,000 บาท)
มีนาคม 16, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 01, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 01, 2022

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1330
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1603
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2933
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12870
mod_vvisit_counterเดือนนี้8189
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว62647
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด839274

We have: 33 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.107.249
 , 
วันที่ 05 ก.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.