Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประ…
มีนาคม 31, 2021

รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564…
มีนาคม 31, 2021

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563…
มีนาคม 31, 2021

ประชาสัมพันธ์การจัดทำธรรมนูญตำบลพังงู เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำธรรมนูญตำบลพังงู เรื่องการ…
มีนาคม 31, 2021

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)…
มีนาคม 30, 2021

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่...…
มีนาคม 17, 2021

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564…
มีนาคม 10, 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564…
มีนาคม 02, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านตาลเดี่ยว หมู่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนจากกองทุ…
มกราคม 21, 2021

โครงการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านพังงู หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนจากกองทุ…
มกราคม 21, 2021

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรส่งเ…
ธันวาคม 25, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเ…
ธันวาคม 03, 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวการสื่อสารเรื่องเพศ และการรู้เท่าทันสื่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพ…
กันยายน 23, 2020

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการลดความเสี่ยงการจากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการลดความเสี่ยงการจากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ประจำปีงบป…
กันยายน 16, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
สิงหาคม 27, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (จากบ้านนางผ่องศรี อย่างสวย-บ้านนายโชคชัย แจ่มใสดี) หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)(จากบ้านนางผ่องศรี อย่างสวย-บ้านนายโชคชัย แจ่มใสดี) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 145,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 145,000 บาท)…
ธันวาคม 04, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแม่ละมุล-ถนน ทล 2350 (หนองหาน-กุมภวาปี) หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านแม่ละมุล-ถนน ทล 2350 (หนองหาน-กุมภวาปี) (ช่วงที่สวนนายประยูร โสนางาม-ที่นานางคำแปง ดัชถุยาวัฒน์) บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 480,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 478,000 บาท)…
ธันวาคม 04, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ช่วงนานายเรืองชัย-วัดโนนไผ่แก้วสิมมาราม) หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)(ช่วงนานายเรืองชัย-วัดโนนไผ่แก้วสิมมาราม) บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 (วงเงินงบประมาณ 420,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 420,000 บาท)…
ธันวาคม 04, 2020

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายแยกพังซ่อนเรืองชัย-หนองซำ (ช่วงสวนนางกาญจนา มีผล-หนองซำ) หมู่ที่ 15

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายแยกพังซ่อนเรืองชัย-หนองซำ (ช่วงสวนนางกาญจนา มีผล-หนองซำ) บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 88,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 88,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายสะพานห้วยขุดฮอก-วัดโนนไผ่แก้ว หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 71,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 71,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนานายโสดา เชิญชม-วัดโนนไผ่แก้ว บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 48,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 48,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากถนนใหญ่-ที่นานายอภิสิทธิ์ อย่างสวย หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายจากถนนใหญ่-ที่นานายอภิสิทธิ์ อย่างสวย (ช่วง ทช1017-ที่บ้านนายจีรพันธ์ ผสมศรี) บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่นานายสาย เสาร์ดี-หนองปะโค (ช่วงบ้านนายดอน ดีที่สุด-หนองปะโค) บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 (วงเงินงบประมาณ 205,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 205,000 บาท)…
พฤศจิกายน 26, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้112
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้264
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3816
mod_vvisit_counterเดือนนี้10991
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19117
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด286514

We have: 12 guests online
IP ของคุณ: 3.236.218.88
 , 
วันที่ 18 ต.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.