Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่สำรวจเพิ่มเติมในเขตองค์การบริหารส่วนต…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.พังงู ประกาศ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564ยื่นแบบ : มกรา…
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป…
พฤศจิกายน 18, 2020

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้…
พฤศจิกายน 16, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1…
พฤศจิกายน 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563…
พฤศจิกายน 05, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)…
พฤศจิกายน 05, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564…
พฤศจิกายน 04, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้…
มีนาคม 25, 2020

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ…
มีนาคม 20, 2020

โครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดอาหารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศูนย์พัฒนาเล็กปลอดอาหารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภ…
มีนาคม 06, 2020

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (หลักสูตรทำน้ำเต้าหู้ ทำปาท่องโก๋ ทำน้ำข้าวโพดและทำขนมจีบ) ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (หลักสูตรทำน้ำเต้าหู้ ทำปาท่องโก๋ ทำน้ำข้า…
กุมภาพันธ์ 19, 2020

โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จ…
กุมภาพันธ์ 10, 2020

โครงการมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู โครงการมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำ…
กุมภาพันธ์ 07, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท…
กุมภาพันธ์ 06, 2020

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ…
มกราคม 17, 2020

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้…
มกราคม 11, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านพังซ่อน-ห้วยโน หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านพังซ่อน-ห้วยโน (ช่วงบ้านพังซ่อน-ที่นานายยุทธนา รูปสะอาด) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 200,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวสันต์-หนองคำใหญ่ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวสันต์-หนองคำใหญ่ (ช่วงที่นานางประกอบ-ที่นานางจรูญศรี) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 300,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านพังซ่อน-หนองคำใหญ่ หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านพังซ่อน-หนองคำใหญ่ บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 165,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 165,000 บาท)
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่นานายทองสุข-ทางเข้า หมู่ที่ 13

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่นานายทองสุข-ทางเข้า หมู่ที่ 13 บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 150,000 บาท)
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางแยก ทล2350-วัดป่าอุสภาราม หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางแยก ทล2350-วัดป่าอุสภาราม (ช่วงที่นาสายนายบุญมา อย่างสวย-นางหัดสี-วัดป่าอุสภาราม) บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 340,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านขาวัว-คลองหนองสังข์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านขาวัว-คลองหนองสังข์ (ช่วงบ้านขาวัว-ที่นานางเทียม ตากลม) บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 500,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนางละมุล-บ้านนางวงเดือน หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนางละมุล-บ้านนางวงเดือน บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 198,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 198,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนายประเสริฐ คุ้มสีไว-ห้วยส่องแมว หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนายประเสริฐ คุ้มสีไว-ห้วยส่องแมว บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 295,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 295,000 บาท)…
พฤศจิกายน 25, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้92
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้264
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้92
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3816
mod_vvisit_counterเดือนนี้10971
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19117
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด286494

We have: 12 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.236.218.88
 , 
วันที่ 18 ต.ค. 2021

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.